Vertailumittauspalvelut – yhteistyöllä laadukasta osaamista

Eri toimialoilla tuotetaan jatkuvasti suuria määriä laajasti jatkokäytettävää mittaustietoa. Tiedon hyödynnettävyys riippuu täysin sen laadusta. Virheellinen tieto voi johtaa vääriin päätöksiin, joista voi seurata esimerkiksi haittaa terveydelle, laitosten toimintahäiriöitä tai turhia puhdistustoimenpiteitä. Vertailumittauksilla varmistetaan mittaustiedon luotettavuus.

Tehokas ulkoinen keino osoittaa kenttä- ja laboratoriotoiminnan suorituskyky, oikeellisuus ja vertailtavuus on osallistua vertailumittauksiin ja pätevyyskokeisiin. Näitä tarjoavat niin kansalliset kun kansainväliset alan toimijat. Kansallisesti järjestettyjen vertailumittausten ja pätevyyskokeiden etuina ovat muun muassa kansallisten näytetyyppien tuntemus, testinäytteiden hyvä vertailtavuus päivittäin testattaviin näytetyyppeihin sekä kansallisten tarpeiden joustava huomioiminen vertailumittausten toteutuksessa. Kansallisesti järjestetyt kenttätoiminnan vertailumittaukset tehostavat niin näytteenoton kuin kenttämittausten suorituskyvyn osoittamista.

Osallistumalla pätevyyskokeeseen tai vertailumittaukseen toimija saa riippumattoman arvion oman toiminnan suorituskyvystä ja sen vertailtavuudesta muihin toimijoihin. Toimija voi hyödyntää arviota menestymisestään oman toimintansa markkinoinnissa ja pätevyytensä todentamisessa omille asiakkailleen, viranomaisille tai oman toimintansa laadunvarmistusmenettelyissä, kuten toiminnan akkreditoinnissa tai sertifioinnissa.

Suomalaista vertailumittausosaamista
Proftest SYKE on FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima vertailumittausjärjestäjä jo vuodesta 2006 (PT01, www.finas.fi, ISO/IEC 17043) ja toiminnan juuret ulottuvat lähes 50 vuoden taakse. Ympäristöministeriö on ympäristösuojelulain nojalla nimennyt Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ympäristöalan kansalliseksi vertailulaboratorioksi, jonka keskeisiä tehtäviä on pätevyyskokeiden ja vertailumittauksen järjestäminen (Kuva 1). Vuosien kuluessa toimintaa on laajennettu ympäristömäärityksistä ympäristöterveyden ja rakennetun ympäristön näytteiden määrityksiin sekä näytteenoton ja kenttämääritysten testaukseen. Viime vuosina vertailujen toteuttaminen yhteistyössä Tulanetin jäsenlaitosten kanssa on tiivistynyt. Proftest SYKEn järjestämät vertailumittaukset ja pätevyyskokeet löytyvät verkkosivuilta (www.syke.fi/proftest).

Kuva 1. Proftest SYKE vertailumittaustoiminnan lyhyt kuvaus.

Vertailumittaustoiminnan Tulanet yhteistyötä jo yli kymmenen vuotta
Proftest SYKEn yhteistyö STUKin kanssa alkoi vuonna 2006, jolloin järjestettiin ensimmäinen pohjavesien radonmääritysten testauksen vertailumittaus (raportti). Kun alkuvuosina radonmääritysten vertailu kohdentui kansallisten RADEK MKGB-1 -mittareiden pohjavesimääritysten testaamiseen, nykyisin radonmääritysten mittalaitteet ovat pitkälti vaihtuneet gammaspektrometriin sekä nestetuikelaskentaan. Viimeisimmät pätevyyskokeet ovat herättäneet kansainvälisten toimijoiden mielenkiinnon ja osallistujista noin puolet tuleekin Suomen ulkopuolelta (raportti).

Vuodesta 2011 lähtien Proftest SYKE on tehnyt yhteistyötä THLn kanssa asumisterveysnäytteiden mikrobiologisten määritysten vertailumittauksissa. Proftest SYKE toimii näissä vertailuissa vertailumittauksen järjestämisen, tulosten käsittelyn ja raportoinnin asiantuntijana. Tällöin toimialan asiantuntijat voivat keskittyä näytteiden valmistamiseen ja määrityksiin ilman vertailumittaustoiminnan syvällisempää tuntemusta. Viimeisin raportti on luettavissa täällä. Yhteistyötä on myös Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa testinäytteiden toimittajana eri vertailumittauksiin.

Yhteistyössä vertailumittauksia eri alojen toimijoille
Suomi on pieni maa ja eri alan toimijoita on rajallinen määrä. Osaamisen hyödyntäminen yli sektorirajojen on kustannustehokasta ja parantaa hyödyntämismahdollisuuksia sekä osaamisen laaja-alaista kehittämistä.  Uusimpia Tulanet yhteistyövertailuja ovat Työterveyslaitoksen (TTL) asiantuntijoiden kanssa toteutettavat vertailumittaukset sisäilmanäytteiden VOC-määrityksistä vuodesta 2017 lähtien (viimeisin raportti)  ja rakennusmateriaalien asbestimäärityksistä vuodesta 2018 lähtien (raportti). TTL tuo vertailumittauksiin testisuureiden ja -näytteiden sekä analytiikan asiantuntijuuden, Proftest SYKE puolestaan vertailumittausten järjestämisen, tulosten käsittelyn sekä raportoinnin asiantuntijuuden. Nämä molemmat ovat kansallisesti ensimmäisiä kyseisillä alueilla järjestettyjä vertailumittauksia ja toive niiden järjestämiseen on tullut alan toimijoilta. Molemmat ovat saaneet positiivisen vastaanoton ja niiden säännöllistä järjestämistä on toivottu.

Ruokaviraston kanssa yhteistyö on alkanut 2012 maanparannusaineiden (komposti) fytotoksisuuden ja aerobisen biologisen aktiivisuuden vertailumittauksella (raportti). Viime vuonna yhteistyövertailu uusittiin ja sitä laajennettiin kemiallisten parametrien testauksessa ravinteisiin (raportti) sekä maanparannusaineena käytettävän kompostin metallimäärityksiin (raportti).

Vertailumittausten raportit käytettävissä
Proftest SYKEn järjestämien vertailumittausten loppuraportit julkaistaan avoimessa Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa HELDA. Linkki raportteihin löytyy myös Proftest SYKEn nettisivulta. Osallistujatulokset käsitellään luottamuksellisesti ja vain tieto osallistuneesta tahosta julkaistaan raporteissa. Raportteja hyödyntävät niin osallistuneet toimijat kuin testaustiedon jatkokäyttäjät ja niitä ladataankin moninkertaisesti vertailujen osallistujamääriin verrattuna (Kuva 2). Tarvittaessa tiedon jatkokäyttäjä voi pyytää osallistujatietojen mukaan osallistujan kierroskohtaisen tunnuksen suoraan osallistuneelta toimijalta ja keskustella tarkemmin menestymisestä eri vertailumittauksissa.

Kuva 2. Esimerkkejä Proftest SYKEn julkaisemien loppuraporttien latausmääristä vuodelta 2017. Raportit ovat ladattavissa HELDA-palvelusta (helda.helsinki.fi).*Raportti suomeksi, muut englanniksi.

Yhteistyön kautta näkyvyyttä ja uuden oppimista
Yhteistyössä toteutetuissa pätevyyskokeissa ja vertailumittauksissa kehitetään niin Proftest SYKEn kuin yhteistyökumppanin osaamispääomaa. Yhteistyökumppani soveltaa omaan asiantuntijuuttaan sekä testausmenetelmiään rutiinitestauksesta poikkeavaan toimintaan ja saa samalla lisätietoa oman toimintansa laadunvarmistusmenettelyistä.

Proftest SYKEn vertailumittaustoiminnan prosessi on todettu soveltuvaksi erityyppisten näytteenoton ja laboratorio- sekä kenttämittausten tulosten oikeellisuuden ja vertailtavuuden arviointeihin. Toimintaa voidaan edelleen kehittää erityyppisiin tiedon luotettavuuden arviointimenettelyihin, joissa eri alojen toimijoiden keskinäinen yhteistyö on tärkeää. Tärkeinä kehittämiskohteina tulevaisuudessa ovat tiedon luotettavuuden arviointimenettelyt sekä ennen että jälkeen testaustuloksen tuottamisen (pre- ja post-analyyttiset vaiheet). Lisäksi voimakas digitalisaatio sekä tiedon uudet tuotantoteknologiat asettavat uusia haasteita suorituskyvyn luotettavuuden ja vertailtavuuden todentamiselle. Kehitettäessä näille laadunvarmistuskeinoja tulee eri toimijoiden välisen, yli sektorirajojen ulottuvan yhteistyön merkittävyys entisestään kasvamaan.

Otamme mielellämme vastaan uusien vertailumittausten ja asiantuntijaosaamisen kehittämisideoita yhteistyössä eri Tulanetin jäsenlaitosten kanssa.

Hyödynnetään ja yhdistetään erilaista osaamistamme!

 

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Mirja Leivuori, Ryhmäpäällikkö, Proftest SYKE, Suomen ympäristökeskus
Riitta Koivikko, Erikoistutkija, Proftest SYKE, Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

SYKEn kansallinen vertailulaboratorio:
www.syke.fi/fi-FI/palvelut/Laatu_ja_laboratoriopalvelut
www.linkedin.com/in/reflab
reflab.syke@ymparisto.fi

Pääkuva: Riitta Koivikko, SYKE