Tulanet-laitosten henkilöstön mentorointiohjelma 2023-2024

Karttaa ei ole saatavissa

Aika
04/05/2023 - 19/03/2024
00:00


Mentorointi tukee monipuolisesti asiantuntijuuden ja ammatti-identiteetin kasvua ja kehittämistä

Järjestyksessään viides, noin vuoden kestävä Tulanet -mentorointiohjelma alkaa aloitustapaamisella 4.5.2022 ja päättyy 19.3.2024.

Mentorointiohjelma on tarkoitettu kaikille Tulanetin jäsenlaitosten työntekijöille, jotka ovat halukkaita kehittämään omaa ammatillista osaamistaan ja /tai jakamaan kokemukseen perustuvaa osaamistaan laitosten välillä tai oman organisaation sisällä. Mentorointiohjelma ja siinä käytetty SYKEn verkko‐oppimisalusta tukevat henkilökohtaisia mentorointiprosesseja. Mentorointi perustuu parin tai pienryhmän avoimiin, luottamuksellisiin keskusteluihin. Koska luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa, on mentorointitapaamisia oltava ohjelman aikana vähintään 6 – 8. Mentorointi tukee monipuolisesti asiantuntijuuden ja ammatti‐identiteetin kasvua ja kehittämistä.

Mentoroinnin monta toteutustapaa

Perinteisesti mentorointi on kehittämismuoto, jossa kokeneempi mentori ohjaa kokemattomampaa aktoria, eli tavoitteellista kehittyjää. Käänteismentoroinnissa roolit voivat kääntyä, jolloin kokemat‐ tomampi voi toimia mentorina omilla vahvuusalueillaan (esim. uudet teknologiset ratkaisut). Ryhmä‐ mentoroinnissa yhdellä mentorilla voi olla esim. kaksi aktoria. Nykyään yhä useammin parit ovat ver‐ taisia, jolloin voidaan puhua vertaismentoroinnista. Vertaismentoroinnissa molemmat toimivat men‐ toreina omilla asiantuntemusalueillaan ja aktoreina toisen asiantuntemusalueella.

Ryhdy mentoriksi tai aktoriksi

  • aktori kehittää aktiivisesti ja tavoitteellisesti osaamistaan kokeneemman kollegan tuella
  • mentori auttaa, sparraa ja valmentaa kokemustaustaltaan nuorempaa kollegaa
  • vertaisparit tukevat toistensa ammatillista kehittymistä
  • mentori ja aktori voivat olla samasta organisaatiosta

Edellisissä mentorointiohjelmissa on kaivattu mentoreita mm. projektien hallintaan, johtamiseen, viestintään, poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamiseen, projektien johtamiseen ja tutkijana toimimiseen sekä vertaistukea mm. urakehityksen ja esimiestyön tiimoilta. Mentorointiprosessi voi toimia puitteina myös eri henkilöstöryhmien esim. assistenttien vertaistuelle tai verkostoitumisen edistäjänä.

Mentorit ja aktorit perehdytetään mentorointiin ohjelman alussa

Mentoroinnin onnistuminen edellyttää aktorin aktiivista, tavoitteellista ja motivoitunutta asennetta itsensä kehittämiseen. Jotta mentorointi onnistuu, on myös mentorin oltava halukas tukemaan ja antamaan kokemuksensa aktorin käyttöön. Yleensä mentorointisuhteessa molemmat osapuolet oppivat. Lähtökohtana on aktorin kehittyminen ja tukeminen, mutta myös mentori saa yhteisissä pohdinnoissa uusia näkökulmia ja uutta tietoa.

Mentorointiohjelman alussa mentorit ja aktorit perehdytetään siihen, miten mentorointi etenee ja mitä prosessin onnistuminen edellyttää. Toimintatavoista ja kielestä sovitaan yhdessä laadittavilla mentorointisopimuksilla (luottamuksellisuus, yhteydenpito, ajankäyttö, tavoitteet jne.). Mentorointiohjelman aikana osallistujat saavat verkko‐oppimisympäristön kautta vinkkejä ja työkaluja vuorovaikutuksen tueksi. Lisäksi ohjelma sisältää mentoreiden ja aktoreiden vertaistapaamisia ja/tai luentoja oppimisen tueksi. Toistaiseksi materiaali ja ohjelmaan liittyvät tapaamiset ovat suomenkielellä.

Osallistuminen ohjelmaan ja kustannukset

Osallistujien odotetaan osallistuvan ohjelman aloitus‐, puoliväli‐ ja päätöstilaisuuksiin ohjelman mukaisesti sekä sitoutuvan tapaamaan mentorointiparinsa tai pienryhmänsä vähintään 6 – 8 kertaa (á 45 – 75 min) ohjelman aikana. Myös osallistuminen sparrausryhmiin on toivottavaa. Sparrausryhmät on suunnattu mentoreille ja aktoreille omina ryhminään. Mentorointiohjelman yhteiset tapaamiset toteutetaan virtuaalisesti, jotta mahdollistetaan kustannustehokas osallistuminen. Päätöstilaisuus voidaan pitää hybridi ‐tapahtumana. Parit voivat sopia kasvokkaisista tapaamisista mahdollisuuksiensa mukaan.

Kunkin viraston HR vastaa mentorointiohjelman toteutuksesta aiheutuvista kustannuksista. Osallistujan palkkakustannuksista ja mahdollisista matkakustannuksista vastaa kunkin osallistujan oma organisaatio.

Kuinka haen mukaan

Ohjelmaan haetaan SYKEn koulutuskalenterin kautta. Ilmoittautuminen on auki ma 20.3.2023 klo 16.15 saakka. Ilmoittautumaan pääset Syken koulutuskalenterin kautta. Linkki tässä https://Syke.etapahtuma.fi/Hallinta/Ulkoinen-koulutuskalenteri/Lis%C3%A4tietoja/id/4179

Ohjelmaan otetaan mukaan kaikki ilmoittautuneet, joille löytyy sopiva vastapari (mentori tai aktori). Mikäli sinulla on sopiva mentori, aktori tai vertainen tiedossa, ilmoita hänen nimensä ja yhteystietonsa ilmoittautumisesi yhteydessä. Mentorointiparit muodostetaan pääsääntöisesti ohjelmaan ilmoittautuneista henkilöistä. Mikäli toiveitanne vastaavaa henkilöä ei löydy ilmoittautuneiden joukosta, pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan etsimään sellaisen Tulanet-verkostosta. Otamme mielellämme vastaan myös vihjeen toivotusta mentorista tai aktorista. Kontaktoimme henkilön puolestasi.

Mikäli olet ilmoittautuessasi jo kertonut mentorin tai aktorin, lähetämme tervetulotoivotuksen kalenterimerkinnällä ilmoittautumisten päätyttyä. Muuutoin mentorointipareista tai‐ryhmistä ilmoitetaan teille viimeistään 17.4.2023, jotta ehditte tavata ja tunnustella kohtaavatko tavoitteenne ennen 4.5. ohjelman avaustapaamista.

Lisätiedot: Noora Salmisto (Luke) ja Minna Wasenius (Syke) Saat myös lisätietoa virastosi yhteyshenkilöltä.