Tulanet-laitosten henkilöstön mentorointiohjelma 2022-2023

Karttaa ei ole saatavissa

Aika
05/05/2022 - 30/03/2023
00:00


Järjestyksessään neljäs, noin vuoden kestävä Tulanet -mentorointiohjelma alkaa aloitustapaamisella 5.5.2022ja päättyy 30.3.2023.

Mentorointi tukee monipuolisesti asiantuntijuuden ja ammatti-identiteetin kasvua ja kehittämistä.

Tulanet -mentorointiohjelma on tarkoitettu kaikille Tulanetin jäsenlaitosten työntekijöille, jotka ovat halukkaita kehittämään omaa ammatillista osaamistaan ja /tai jakamaan kokemukseen perustuvaa osaamistaan laitosten välillä tai oman organisaation sisällä. Mentorointi tukee monipuolisesti asiantuntijuuden ja ammatti-identiteetin kasvua ja kehittämistä.

Mentorointi perustuu parin tai pienryhmän keskusteluihin, jotka ovat luottamuksellisia. Luottamuksen ja avoimuuden varmistamiseksi mentorointitapaamisia on oltava vähintään 6 – 8.

Mentorointiprosessien tuki toteutetaan virtuaalisin yhteistapaamisin ja sparrausryhmin sekä SYKEn verkko-oppimisalustalla.

Mentoroinnin monta toteutustapaa

Perinteisesti mentorointi on kehittämismuoto, jossa kokeneempi mentori ohjaa kokemattomampaa aktoria, eli tavoitteellista kehittyjää.  Käänteismentoroinnissa roolit voivat kääntyä, jolloin kokemattomampi voi toimia mentorina omilla vahvuusalueillaan (esim. uudet teknologiset ratkaisut). Ryhmämentoroinnissa yhdellä mentorilla voi olla esim. kaksi aktoria. Nykyään yhä useammin parit ovat vertaisia, jolloin voidaan puhua vertaismentoroinnista. Vertaismentoroinnissa molemmat toimivat mentoreina omilla asiantuntemusalueillaan ja aktoreina toisen asiantuntemusalueella.

Ryhdy mentoriksi tai aktoriksi

  • aktori kehittää aktiivisesti ja tavoitteellisesti osaamistaan kokeneemman kollegan tuella
  • mentori auttaa, sparraa ja valmentaa kokemustaustaltaan nuorempaa kollegaa
  • vertaisparit tukevat toistensa ammatillista kehittymistä
  • Mentori ja aktori voivat olla myös samasta organisaatiosta

Edellisessä mentorointiohjelmassa kaivattiin mentoreita mm. projektien hallintaan, johtamiseen, viestintään, poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamiseen, projektien johtamiseen ja tutkijana toimimiseen ja vertaistukea mm. urakehityksen ja esimiestyön tiimoilta.

Mentorointiohjelma voi toimia myös vertaistukena eri henkilöstöryhmille esim. assistentit, jotka kehittävät omaa osaamista vertaisen kanssa tai kokeneen kollegan kanssa. Mentorointi toimii myös verkostoitumisen edistäjänä.

Mentorit ja aktorit perehdytetään mentorointiin ohjelman alussa

Mentoroinnin onnistuminen edellyttää aktorin aktiivista, tavoitteellista ja motivoitunutta asennetta itsensä kehittämiseen. Jotta mentorointi onnistuu, on myös mentorin oltava halukas tukemaan ja antamaan kokemuksensa aktorin käyttöön. Yleensä mentorointisuhteessa molemmat osapuolet oppivat. Lähtökohtana on aktorin kehittyminen ja tukeminen, mutta myös mentori saa yhteisissä pohdinnoissa uusia näkökulmia ja uutta tietoa. Mentorointiohjelman alussa mentorit ja aktorit perehdytetään siihen, miten mentorointi etenee ja mitä prosessin onnistuminen edellyttää. Toimintatavoista ja kielestä sovitaan yhdessä laadittavilla mentorointisopimuksilla (luottamuksellisuus, yhteydenpito, ajankäyttö, tavoitteet jne.).

Mentorointiohjelman aikana osallistujat saavat verkko-oppimisympäristön kautta vinkkejä ja työkaluja vuorovaikutuksen tueksi. Lisäksi ohjelma sisältää mentoreiden ja aktoreiden vertaistapaamisia ja/tai luentoja oppimisen tueksi. Toistaiseksi materiaali ja ohjelmaan liittyvät tapaamiset ovat suomen kielellä.

Osallistuminen ohjelmaan ja kustannukset

Osallistujien odotetaan osallistuvan ohjelman aloitus-, puoliväli- ja päätöstilaisuuksiin ohjelman mukaisesti sekä sitoutuvan tapaamaan mentorointiparinsa tai pienryhmänsä vähintään 6 – 8 kertaa (á 45 – 75 min) ohjelman aikana. Lisäksi ohjelman etenemistä tukevat sparrausryhmät, jotka on suunnattu mentoreille ja aktoreille omina ryhminään. Kaikki tapaamiset toteutetaan virtuaalisesti, jotta mahdollistetaan kustannustehokas osallistuminen. Päätöstilaisuus voidaan pitää live-tapahtumana.

Kunkin viraston HR vastaa mentorointiohjelman kustannuksista. Osallistujan palkkakustannuksista ja matkakustannuksista vastaa kunkin osallistujan oma organisaatio.

Kuinka haen mukaan

Ohjelmaan haetaan SYKEn koulutuskalenterin kautta. Ilmoittautuminen on auki 1.11.2021.-17.3.2022. Ilmoittautumaan pääset SYKEn koulutuskalenterin kautta tästä linkistä: https://syke.etapahtuma.fi/Hallinta/Ulkoinen-koulutuskalenteri/Lis%C3%A4tietoja/id/3861

HUOM! Mikäli sinulla on antaa vihje mentorista tai aktorista, otamme sen mielellämme vastaan. Me olemme yhteydessä henkilöön sinun puolestasi. Vihje helpottaa meitä paremmin kohdistamaan kyselyn oikealle taholle. Haemme mahdollisia mentoreita kaikista Tulanet-laitoksista.

Ohjelmaan pyritään ottamaan mukaan kaikki ilmoittautuneet, joille löytyy sopiva vastapari (mentori tai aktori). Mentorointipareista tai -ryhmistä ilmoitetaan sitä mukaa kun sopiva pari löytyy, jotta pari /ryhmä voi tunnustella, kohtaavatko tavoitteet ja odotukset toisensa. Tämä tehdään ennen aloitustapaamista 5.5.2022.

HUOM! Muista ilmoittaa mikäli sinulla on sopiva mentori, aktori tai vertainen tiedossa. Ilmoittaa hänen nimensä ja yhteystietonsa ilmoittautumisesi yhteydessä.

Lisätiedot: Noora Salmisto (Luke) ja Minna Wasenius (SYKE)

Saat myös lisätietoa virastosi yhteyshenkilöltä.