Tulanet-laitosten henkilöstön mentorointiohjelma 2021-2022

Karttaa ei ole saatavissa

Aika
05/05/2021 - 17/02/2022
00:00


Järjestyksessään kolmas, noin vuoden kestävä Tulanet -mentorointiohjelma alkaa aloitustapaamisella 5.5.2021 ja päättyy 31.3.2022.

Mentorointi tukee monipuolisesti asiantuntijuuden ja ammatti-identiteetin kasvua ja kehittämistä.

Tulanet -mentorointiohjelma on tarkoitettu kaikille Tulanetin jäsenlaitosten työntekijöille, jotka ovat halukkaita kehittämään omaa ammatillista osaamistaan ja /tai jakamaan kokemukseen perustuvaa osaamistaan laitosten välillä tai oman organisaation sisällä.

Mentorointi perustuu parin tai pienryhmän keskusteluihin, jotka ovat luottamuksellisia. Luottamuksen ja avoimuuden varmistamiseksi mentorointitapaamisia on oltava vähintään 6 – 8.

Mentorointiprosessien tuki toteutetaan virtuaalisin yhteistapaamisin ja sparrausryhmin sekä SYKEn verkko-oppimisalustalla.

 

mentoroinnin teemoja

Avaa kuva pdf-muodossa tästä: teemat

Mentoroinnin monta toteutustapaa

Perinteisesti mentorointi on kehittämismuoto, jossa kokeneempi mentori ohjaa kokemattomampaa aktoria, eli tavoitteellista kehittyjää.  Käänteismentoroinnissa roolit voivat kääntyä, jolloin kokemattomampi voi toimia mentorina omilla vahvuusalueillaan (esim. uudet teknologiset ratkaisut). Ryhmämentoroinnissa yhdellä mentorilla voi olla esim. kaksi aktoria. Nykyään yhä useammin parit ovat vertaisia, jolloin voidaan puhua vertaismentoroinnista. Vertaismentoroinnissa molemmat toimivat mentoreina omilla asiantuntemusalueillaan ja aktoreina toisen asiantuntemusalueella.

Ryhdy mentoriksi tai aktoriksi

  • mentori auttaa, sparraa ja valmentaa kokemustaustaltaan nuorempaa kollegaa
  • aktori kehittää osaamistaan kokeneemman kollegan tuella ja sparrauksessa
  • vertaisparit tukevat toistensa ammatillista kehittymistä

Mentorointiohjelma – avaa kuva pdf-muotoon tästä linkistä.

 

Mentorit ja aktorit perehdytetään mentorointiin ohjelman alussa

Mentoroinnin onnistuminen edellyttää aktorin aktiivista, tavoitteellista ja motivoitunutta asennetta itsensä kehittämiseen. Jotta mentorointi onnistuu, on myös mentorin oltava halukas tukemaan ja antamaan kokemuksensa aktorin käyttöön. Yleensä mentorointisuhteessa molemmat osapuolet oppivat. Lähtökohtana on aktorin kehittyminen ja tukeminen, mutta myös mentori saa yhteisissä pohdinnoissa uusia näkökulmia ja uutta tietoa. Mentorointiohjelman alussa mentorit ja aktorit perehdytetään siihen, miten mentorointi etenee ja mitä prosessin onnistuminen edellyttää. Toimintatavoista ja kielestä sovitaan yhdessä laadittavilla mentorointisopimuksilla (luottamuksellisuus, yhteydenpito, ajankäyttö, tavoitteet jne.).

Mentorointiohjelman aikana osallistujat saavat verkko-oppimisympäristön kautta vinkkejä ja työkaluja vuorovaikutuksen tueksi. Lisäksi ohjelma sisältää mentoreiden ja aktoreiden vertaistapaamisia ja/tai luentoja oppimisen tueksi. Toistaiseksi materiaali ja ohjelmaan liittyvät tapaamiset ovat suomen kielellä.

Osallistuminen ohjelmaan ja kustannukset

Osallistujien odotetaan osallistuvan ohjelman aloitus-, puoliväli- ja päätöstilaisuuksiin ohjelman mukaisesti sekä sitoutuvan tapaamaan mentorointiparinsa tai pienryhmänsä vähintään 6 – 8 kertaa (á 45 – 75 min) ohjelman aikana. Lisäksi ohjelman etenemistä tukevat sparrausryhmät, jotka on suunnattu mentoreille ja aktoreille omina ryhminään. Kaikki tapaamiset toteutetaan virtuaalisesti.

Kunkin viraston HR vastaa mentorointiohjelman kustannuksista. Osallistujan palkkakustannuksista ja matkakustannuksista vastaa kunkin osallistujan oma yksikkö.

Kuinka haen mukaan

Ohjelmaan haetaan SYKEn koulutuskalenterin kautta. Ilmoittautuminen on auki 8.2.-17.3.2021. Ilmoittautumaan pääset SYKEn koulutuskalenterin kautta tästä linkistä.

Ohjelmaan pyritään ottamaan mukaan kaikki ilmoittautuneet, joille löytyy sopiva vastapari (mentori tai aktori). Mentorointipareista tai -ryhmistä ilmoitetaan sitä mukaa kun sopiva pari löytyy, jotta pari /ryhmä voi tunnustella, kohtaavatko tavoitteet ja odotukset toisensa. Tämä tehdään ennen aloitustapaamista 5.5.2021. HUOM! Jos sinulla on sopiva mentori, aktori tai vertainen tiedossa, ilmoittaa hänen nimensä ja yhteystietonsa ilmoittautumisesi yhteydessä.

Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot: Noora Salmisto (Luke) ja Minna Wasenius (SYKE)

Lisätietoja saat virastosi yhteyshenkilöltä.