Karttapalvelu edistää rannikkoalueiden mittavimman ympäristöongelman hallintaa

Esittelyssä: Happamat sulfaattimaat karttapalvelu 

Happamia sulfaattimaita ei ole turhaan todettu yhdeksi Suomen merkittävimmistä  ympäristöongelmista. Suomen sulfaattimaaesiintymät ovat Euroopan laajimmat ja kattavat arviolta
1 000 000 ha alan rannikkoalueestamme. Sulfaattimaiden aiheuttamat haitat liittyvät sulfidipitoisen maaperän kykyyn tuottaa rikkihappoa altistuessaan hapelle. Haponmuodostuksen seurauksena maan pH-arvo laskee voimakkaasti, ja maaperästä liukenee haitallisia määriä metalleja ympäristöön.

Happamat sulfaattimaat ovat uhka vesistöille ja niiden monimuotoisuudelle, syövyttävät  infrastruktuurin rakenteita ja heikentävät hoitamattomina maatalouden tuottavuutta. Vaasan saaristossa sulfaattimaiden metallien on todettu kulkeutuneen jopa 25 kilometrin päähän merelle jokivirtojen mukana. 1950- ja -60 -luvuilla yleistyneen salaojittamisen ja muun maankäytön kasvun myötä sulfaattimailta huuhtoutuu nyt 2020-luvulla enemmän metalleja vesistöihin kuin teollisuudesta.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on saanut päätökseen vuosikymmenen kestäneen happamien sulfaattimaiden kartoitustyön (2009‒2021). Happamat sulfaattimaat karttapalvelu on avoimen datan aineistokokonaisuus sulfaattimaiden esiintymisalueista ja ominaisuuksista Suomessa. Karttapalvelu tarjoaa pohjatiedon maankäytön suunnitteluun, edistää kansallisen sulfaattimaastrategian tavoitteita ja auttaa kohdentamaan vesistöjentilan hallintaa.

Happamat sulfaattimaat karttapalvelu on osa GTK:n kattavia aineisto- ja verkkopalveluja, joista löytyy tietoa esim. Suomen maa- ja kallioperästä sekä pohjavesivaroista. Karttapalvelut löydät täältä.

 

Kuvaoikeudet: © Geologian tutkimuskeskus 2021.