Tutkimus luo säteilyturvallisuutta

Liki jokainen suomalainen on ollut lääketieteellisen säteilynkäytön kohteena. Kohdallasi tämä voi tarkoittaa perinteisiä hammasröntgen- tai röntgenkuvia, tietokonetomografiaa, isotooppitutkimusta tai lukuisia muita tutkimuksia tai toimenpiteitä. Kaikessa tässä on läsnä Säteilyturvakeskus ja sen tekemä tutkimus.

Lainsäätäjä on ollut viisas sisällyttäessään tutkimuksen olennaiseksi osaksi säteilyturvakeskuksen (STUK) olemassaolon oikeutusta. Heti ensimmäisessä pykälässä laissa säteilyturvakeskuksesta todetaan, että: ”Säteilyn vahingollisten vaikutusten estämistä ja rajoittamista, säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuusvalvontaa sekä näihin liittyvää tutkimusta, koulutusta ja tiedottamista varten on sosiaali- ja terveysministeriön alainen säteilyturvakeskus.”

Tutkimus tukee valvontaa

STUKissa tehtävässä tutkimuksessa painottuu sen valvontaa tukeva vaikutus. Monimutkaisessa maailmassa, jossa käytännön säteilyturvallisuus syntyy alati kehittyvän tekniikan ja inhimillisen toiminnan tuloksena, tällaisten tutkimusaiheiden löytäminen on helppoa. Tutkimus on suorastaan kokonaisvaltaisen ja syvällisen ymmärryksen edellytys. Usein poikkitieteellisyys korostuu säteilyturvallisuuteen liittyvässä tutkimuksessa ja etenkin tutkimustiedon soveltamisessa. Inhimilliset tekijät voivat olla kunnossa, mutta tekniikka pettää ja päinvastoin. Turvallisuus kuitenkin edellyttää molempien tekijöiden olevan kunnossa, siksi niitä on kehitettävä käsikädessä uusinta ja parasta tutkimustietoa hyödyntäen.

Suomessa lääketieteellinen säteilynkäyttö on aina luvanvaraista. Tarvittavan turvallisuusluvan myöntää STUK. Se myös valvoo luvanhaltijoiden toimintaa.

Selvityksillä havaitaan paikalliset erot

STUKilla on lain suoma oikeus ja osin velvollisuuskin koota säteilynkäyttöön liittyvää tietoa. Kevyimmillään kysymys voi olla selvitysluontoisesta tutkimuksesta, jolla saadaan ajantasaista tietoa yksinkertaisin tilastollisin menetelmin. Tällaista tietoa on esimerkiksi tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärä ja niihin liittyvä altistus.

Esimerkiksi isotooppilääketieteen osalta STUK julkaisee tällaisen selvityksen kolmen vuoden välein. Selvityksen perusteella tiedetään ”paljonko on paljon”. STUK voi valvonnassaan kiinnittää huomiota merkittäviin poikkeamiin tilastollisen aineiston tunnusluvuista. Toisaalta säteilynkäyttäjä voi verrata arvojaan kansallisiin tunnuslukuihin. Lisäksi STUK raportoi tilastollisia tietoja kansainvälisiin tarkoituksiin. Näin olemme tukemassa koko toimialan kehitystä ja luomassa yhteistä ymmärrystä.

Tieteellinen tutkimus tukee uusien menetelmien käyttöönottoa

Varsinainen tieteellinen tutkimus etsii vastauksia valvonnan kannalta oleellisiin tutkimuskysymyksiin. Usein kysymyksessä on muutos säteilynkäytössä tai uuden menetelmän käyttöönotto.

Magneettikuvantamisen yleistyminen ulkoisen sädehoidon suunnittelussa synnytti tutkimuskysymyksen: ”Millaista geometrista tarkkuutta magneettikuvantamiselta on edellytettävä?” Tarkkuusvaatimukset on asetettava siten, että niillä taataan hoitokenttien osumatarkkuus kohdekudoksiin ja kyetään välttämään muiden elinten tarpeeton altistus. Yhteistyössä sairaaloiden kanssa syntyi julkaisu, joka auttaa kohdistamaan valvonnan oikein.

Toinen esimerkki on säteilylle herkkien silmän linssien altistuksen arviointi isotooppilääketieteen työtekijöiden keskuudessa. Tämä tutkimus antoi tärkeää tietoa annosmittausten tarpeellisuudesta.

Säteilyturvallisuuteen liittyvä tieteellinen tutkimus syntyy tavallisimmin yhteistyössä STUKin, muiden viranomaisten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja säteilynkäyttäjien kanssa. Sen tulokset vertaisarvioidaan ja julkaistaan korkeatasoisissa tieteellisissä julkaisuissa.

Turvallisesti parhaan tiedon pohjalta

STUKin lisäksi lääketieteellisen säteilynkäyttöön liittyvää tutkimusosaamista on merkittävästi sairaaloissa, joiden moniammatillisissa säteilynkäytön yksiköissä on usein mukana vankkaa, esimerkiksi sairaalafyysikon tuomaa tutkimusosaamista. Tämä osaaminen on kullanarvoista, kun uusia tekniikoita otetaan käyttöön ja ponnistellaan entistä säteilyturvallisemman Suomen puolesta.

Seuraavan kerran terveydenhuollossa käydessäsi voit ilolla muistaa, että kaikki tämä tutkimus tehdään sen vuoksi, että kohdallesi mahdollisesti osuva lääketieteellinen säteilynkäyttö on turvallista. Tutkimukseen ja kaikkeen säteilynkäyttöön liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä STUKin asiantuntijoihin nettilomakkeella. Muistathan aurinkoisessa keväässä ja kesässä STUKin tieteeseen pohjaavat ohjeet UV-säteilyltä suojautumiseksi.

Turvallisin terveisin,
Jukka Liukkonen
Tarkastaja, STUK