Kestävä kasvu tarvitsee tutkimusta ja innovaatioita

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Tulanet esittää lausunnossaan, että kestävä kasvu tarvitsee tuekseen tutkimusta, kehittämistä ja innovaatioita kaikissa ohjelman painopistealueissa.

Kestävän kasvun ohjelman tavoitteena on vauhdittaa uudistumista, tuottavuutta ja talouskasvua. Kasvua edistetään tukemalla ilmastonmuutoksen ja ympäristön sekä työllisyyden ja vientimahdollisuuksien näkökulmasta kestäviä investointeja. Ohjelmalla kanavoidaan EU:n elpymistukirahoitusta yhteiskunnan eri osa-alueille.

Ohjelma jakautuu kuuteen painopistealueeseen, joista ensimmäisen tavoitteena on nostaa Suomi takaisin kestävän kasvun uralle koulutuksen sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan avulla. Muissa painopistealueissa kohdistetaan toimenpiteitä mm. talouden kestävän rakennemuutoksen ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseen, kestäviin infrastruktuureihin, työmarkkinoiden toimintaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuteen. Digitalisaatiolla on keskeinen rooli kaikissa painopistealueissa.

Tulanet katsoo, että nopeimpia vaikutuksia saadaan kohdistamalla voimavaroja toimenpiteisiin, joiden tehokkuudesta on jo tutkittua tietoa ja jotka voidaan ottaa käyttöön kohtuullisten TKI-panostusten avulla. Siksi tutkimusta ja innovaatiotoimintaa tulisi hyödyntää kaikissa ohjelman toimenpiteissä. Nopean vaikuttavuuden lisäksi toimenpiteillä tulee rakentaa pitkällä tähtäimellä kilpailukykyistä, hyvinvoivaa ja hiilineutraalia Suomea.

Tulanet toteaa lausunnossaan, että menestyksellisten innovaatioiden avain on saumaton yhteistyö yliopistojen, tutkimuslaitosten, ammattikorkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden välillä. Eri toimijoiden yhteistyö vahvistaa kaikkien osaamista ja tuottaa uusia käytäntöön sovellettavia ratkaisuja eri aloille.

Viime vuonna laadittu kansallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartta eli TKI-tiekartta antaa hyvät suuntaviivat kestävän kasvun ohjelmalle. Tiekarttatyön yhteydessä valmisteltu kumppanuusmalli luo hyvät edellytykset kunnianhimoisten kansainvälisen tason osaamisekosysteemien tukemiseen ja edistää osaajien liikkumista julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Lausunnossaan Tulanet kiittelee sitä, että ohjelmassa on huomioitu hyvin tutkimusinfrastruktuurien sekä tutkimus-, kehittämis- ja testausympäristöjen merkitys kestävän kasvun mahdollistajana. Investoinnit datan saatavuuden parantamiseen sekä kokeilu- ja pilotointiympäristöihin mahdollistavat uudet innovaatiot elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan käyttöön.

Priorisointeihin selkeästi esitetyt kriteerit

Kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee pääasiassa EU:n kertaluonteisesta elpymis- ja palautumistukivälineestä. Suomen arvioitu osuus tukipaketista on runsas kaksi miljardia euroa.

Tämänhetkinen luonnos ohjelmasta sisältää laajan kirjon yhteiskunnallisen elpymisen kannalta merkittäviä investointi- ja uudistuskokonaisuuksia. Kaikkiin kokonaisuuksiin ei tule riittämään rahoitusta, joten toimenpiteitä tullaan priorisoimaan.

Rahoitettavien investointi- ja uudistuskokonaisuuksien valintaan on selonteossa esitetty useita kriteereitä, joista osa on kansallisesti valittuja ja osa EU:n lainsäädäntöön perustuvia. Tulanet ehdottaa kriteerien esittämistä painopisteittäin ohjelman selkeyttämiseksi.

Tulanet korostaa, että investointien ja uudistusten vaikutukset tulisi huolellisesti arvioida ennakkoon. Kaikkien toimenpiteiden tulisi olla sosiaalisesti ja taloudellisesti sekä ympäristön kannalta kestäviä sekä toteutettu oikeudenmukaisesti. Kestävyyden ja terveyden edistämisen yhteisvaikutusten tutkimisella ja huomioimisella voisi tehostaa toimenpiteiden vaikuttavuutta. Yhtenä kriteerinä tulisi olla, että toimenpide ei saa aiheuttaa haittaa eli nk. do no harm -periaate. Tällä voitaisiin välttää tilanteita, joissa esimerkiksi tuettu vientitoiminta aiheuttaa kestävyysongelmia Suomen rajojen ulkopuolella.

Alustava versio Suomen kestävän kasvun ohjelmasta tullaan lähettämään EU:n komission arvioitavaksi helmikuun aikana.

Lisätiedot:

Lue Tulanetin lausunto.

Tutustu Valtioneuvoston selontekoon eduskunnalle – Suomen kestävän kasvun ohjelma.
Tutustu TKI-tiekarttaan.

Tulanetin toiminnanjohtaja Sanna Marttinen
sanna.marttinen[at]tulanet.fi